Κτηματολόγιο: «Ψηφιακός Φάκελος Μεταβίβασης Ακινήτου»

Aspasia Athinaiou
January 11, 2024

Table of Contents

Σε ΦΕΚ οι αλλαγές σε υποβολή εγγραπτέων πράξεων & έκδοση πιστοποιητικών λόγω Ηλεκτρονικού Φάκελου Ακινήτων

Σε λειτουργία ετέθη πριν λίγες μέρες ο «Ψηφιακός Φάκελος Μεταβίβασης Ακινήτου», μια νέα υπηρεσία του gov.gr που ενοποιεί και απλοποιεί τις διαδικασίες μεταβίβασης κτηματογραφημένων ακινήτων.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τα γραφειοκρατικά βήματα μειώνονται αισθητά με τη χρήση του Φακέλου Μεταβίβασης αφού καταργούνται 4 δικαιολογητικά:

  • Το Πιστοποιητικό περί μη οφειλής ΤΑΠ
  • Η έκδοση ΑΚΔ (Απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος)
  • Η Αίτηση προς Καταχώριση
  • Η Περίληψη Συμβολαίου

Καταργείται επίσης και η φυσική παρουσία σε Κτηματολογικά Γραφεία για όσους κάνουν χρήση του Φακέλου Μεταβίβασης, ενώ τονίζεται τέλος, ότι ο Κωδικός Αριθμός ακινήτου (ΚΑΕΚ) «κλειδώνει» για όσο διαρκεί η συναλλαγή ώστε να αυξηθεί η ασφάλεια στις συναλλαγές.


Σε συνέχεια της έναρξης λειτουργίας του Ψηφιακού Φάκελου Μεταβίβασης Ακινήτου, με νέα απόφαση που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, τροποποιήθηκε η διαδικασία που αφορά στην ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την καταχώριση εγγραπτέων πράξεων και την έκδοση πιστοποιητικών στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Ν.Π.Δ.Δ.Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο πρώτο άρθρο της νέας απόφασης, μετά το άρθρο 3 της υπ’ αρ. 177/11/17.03.2022 απόφασης του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο «Ρύθμιση θεμάτων για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την καταχώριση εγγραπτέων πράξεων και την έκδοση πιστοποιητικών στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο (Β’ 1550), προστίθεται άρθρο 3Α ως έξης:

«3Α. Για κάθε υποβαλλόμενη μέσω της πλατφόρμας του Ηλεκτρονικού Φακέλου Ακινήτου του άρθρου 29 ν. 4821/2021 πράξη, από την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας αυτής δυνάμει της υπό στοιχεία 109 ΕΞ 2024/3.1.2024 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Επικρατείας και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Λειτουργία πλατφόρμας «Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου» για την διενέργεια εμπραγμάτων δικαιοπραξιών επί ακινήτων – Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 1617/9-3-2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Επικρατείας και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Πιλοτική Λειτουργία πλατφόρμας “’Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου” για την διενέργεια εμπραγμάτων δικαιοπραξιών επί ακινήτων» (Β’2):

  1. Οι εγγραπτέες συμβολαιογραφικές πράξεις, για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση καταχώρισης σύμφωνα με το παρόν άρθρο, υποβάλλονται σε ψηφιακό αντίγραφο, σε αναγνώσιμη μορφή φορητού εγγράφου (.pdf ), και όχι ως σαρωμένα αρχεία, και φέρουν την ψηφιακή υπογραφή του συμβολαιογράφου, χωρίς χειρόγραφες παραπομπές.
  2. καταργείται η υποχρέωση προσάρτησης αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος από τον αιτούντα την καταχώριση εγγραπτέας πράξης στον ψηφιακό φάκελο ακινήτου. Στην περίπτωση αυτή, το απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος προσαρτάται ψηφιακά από την αρμόδια υπηρεσία του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», μετά από την καταβολή του σχετικού τέλους από τον αιτούντα την καταχώριση, κατά την υποβολή της αίτησης καταχώρισης.
  3. καταργείται η υποχρέωση συνυποβολής απλού αντιγράφου κυρωμένου αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος της παρ 5. του άρθρου 14 του ν. 2664/1998, καθώς και ηλεκτρονικού διαγράμματος της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4409/2016.»

    Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ με τη νέα απόφαση από εδώ

Latest Posts