Εκτός σχεδίου δόμηση: η τελική νομοθετική ρύθμιση στο ΦΕΚ

Aspasia Athinaiou
December 8, 2023

Table of Contents

Δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και ισχύει πλέον κανονικά η νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Περιβάλλοντος, που δίνει νέα προθεσμία μέχρι το τέλος Μαρτίου 2024, για την κατοχύρωση του δικαιώματος δόμησης στα κατά παρέκκλιση άρτια γήπεδα  εκτός σχεδίου κάτω των τεσσάρων στρεμμάτων.


Η νομοθετική ρύθμιση του ΥΠΕΝ περιλαμβάνεται στο νέο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, που ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή και προβλέπει εξάμηνη παράταση της προθεσμίας, που έληξε  στις 30 Σεπτεμβρίου 2023.

Αφορά στους περίπου 12.000 ιδιοκτήτες ακινήτων κάτω των τεσσάρων στρεμμάτων, οι οποίοι εντάχθηκαν στη νομοθετική ρύθμιση του ΥΠΕΝ και μέχρι στις 9 Δεκεμβρίου 2022 υπέβαλλαν αιτήσεις στις Υπηρεσίες Δόμησης της χώρας, για προέγκριση οικοδομικής άδειας η βεβαίωση για όρους δόμησης, με υποχρέωση για την κατοχύρωση του δικαιώματος δόμησης μέχρι το τέλος  Σεπτέμβριου 2023 να έχουν καταθέσει αίτηση με τα απαιτούμενα πολεοδομικά και ιδιοκτησιακά δικαιολογητικά, για προέγκριση είτε για έκδοση οικοδομικής άδειας.

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας έχει τίτλο: «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση της προστασίας της δημόσιας υγείας και των υπηρεσιών υγείας, το ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης της διακίνησης φαρμάκων, την Ενιαία Λίστα Χειρουργείων και άλλες επείγουσες διατάξεις», η δε επίμαχη ρύθμιση του ΥΠΕΝ περιλαμβάνεται στο Κεφάλαιο Β –Άρθρο 26. Ο νέος νόμος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ με Αριθμό Φύλλου 164- Τεύχος Α΄ της 6ης Οκτωβρίου 2023.

Ολόκληρη η νομοθετική ρύθμιση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 26

Παράταση – μεταβατική ρύθμιση των παρεκκλίσεων της εκτός σχεδίου δόμησης – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 40 ν. 4759/2020.

Η προθεσμία στο τέλος του εισαγωγικού εδαφίου του άρθρου 40 του ν. 4759/2020 (Α’ 245), περί έκδοσης οι­κοδομικής άδειας ή προέγκρισης παρατείνεται από τη λήξη της και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Εάν, μέχρι την έγκριση Τοπικού Πολεοδομικού Σχε­δίου ή Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχει υποβληθεί αίτημα για έκδοση προέγκρισης οικοδομικής άδειας με τα δικαιολογητικά και τις μελέτες της παρ. 5 του άρθρου 35 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) ή έχει υποβληθεί αίτημα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για έκδοση έγγραφης βεβαίωσης της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης, κατά την υποπερ. βα) της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4495/2017, αν στην τελευταία περίπτωση η αίτηση για έκδοση οικοδομικής άδειας ή προέγκρισης υποβληθεί μέχρι και την 31η Μαρτίου 2024, μπορούν να οικοδομούνται ακίνητα τα οποία:

α) κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν πρό­σωπο σε διεθνείς εθνικές επαρχιακές, δημοτικές και κοινοτικές οδούς καθώς και σε εγκαταλελειμμένα τμή­ματα αυτών και σε σιδηροδρομικές γραμμές και εφόσον έχουν:

αα)Τα γήπεδα που υφίστανται κατά την 12η.11.1962, ημέρα δημοσίευσης του από 24.10.1962 βασιλικού δια­τάγματος (Δ 142), ελάχιστο πρόσωπο: δέκα (10) μέτρα, ελάχιστο βάθος: δεκαπέντε (15) μέτρα, ελάχιστο εμβα­δόν: επτακόσια πενήντα (750) τ.μ., αβ) υφίστανται κατά την 12η.9.1964, ημέρα έναρ­ξης ισχύος του από 21.7.1964 βασιλικού διατάγματος (Δ’ 141), ελάχιστο πρόσωπο: είκοσι (20) μέτρα, ελάχιστο βάθος: τριάντα πέντε (35) μέτρα, ελάχιστο εμβαδόν χίλια διακόσια (1.200) τ.μ.,

β) έχουν πρόσωπο σε εθνική, επαρχιακή, ή δημοτική οδό εφόσον υφίστανται κατά την 17η.10.1978, ημέρα έναρξης ισχύος του από 6.10.1978 προεδρικού διατάγ­ματος (Δ 538), και έχουν ελάχιστο πρόσωπο: είκοσι πέντε (25) μ, ελάχιστο βάθος: σαράντα (40) μ. και ελάχιστο εμβαδόν δύο χιλιάδες (2.000) τ.μ.,

γ) έχουν πρόσωπο σε εθνική, επαρχιακή, ή δημοτική οδό, εφόσον υφίστανται κατά την 17η.10.1978, και έχουν ελάχιστο πρόσωπο: είκοσι πέντε (25) μ., ελάχιστο βά­θος: σαράντα (40) μ. και ελάχιστο εμβαδόν δύο χιλιάδες (2.000) τ.μ,

δ) βρίσκονται εντός της ζώνης των πόλεων, κωμών και οικισμών και είχαν κατά την 24η.4.1977, ημέρα έναρ­ξης ισχύος του από 5.4.1977 προεδρικού διατάγματος (Δ 133), και ελάχιστο εμβαδόν: δύο χιλιάδες (2.000) τ.μ,

ε) είναι άρτια και οικοδομήσιμα και απομειούνται συ­νέπεια απαλλοτριώσεων ή διάνοιξης διεθνών, εθνικών ή επαρχιακών οδών, εφόσον μετά από την απομείωση αυτή έχουν τα όρια αρτιότητας και τις λοιπές προϋπο­θέσεις των γηπέδων της περ. δ’, στ) σε περιπτώσεις αναδασμών, γήπεδα που δημιουργούνται και δίνονται σε δικαιούχους σε ανταλλαγή αρτίων και οικοδομήσιμων γηπέδων, εφόσον μετά από τον αναδασμό αυτόν έχουν τα όρια αρτιότητας και τις προϋποθέσεις των γηπέδων της περ. δ’,

ζ) έχουν ελάχιστο εμβαδόν τέσσερις χιλιάδες (4.000) τ.μ, όταν επ’ αυτών ανεγείρονται τουριστικές εγκατα­στάσεις.».

Latest Posts